skip to Main Content
Zhang Hong (Arnold Chang) (b. 1954)  <br>張洪
17
17

Zhang Hong (Arnold Chang) (b. 1954)
張洪

“Landscape” 1986

Hanging scroll, ink and color on paper
65.1 x 73.5 cm. (25 5/8 x 29 in.)

Inscription: “[Painted by] Zhang Hong in the bingyin year.”

Artist’s seals: Zhang; Hong; Yinshan.

Li Xubai (b. 1940) 李虚白
18
18

Li Xubai (b. 1940) 李虚白

“Winter Landscape” 2003

Large vertical scroll, unmounted
Ink on paper
248.0 x 88.9 cm. (98 x 35 in.)

Inscription: “On a winter day during the year 2003, Xubai did this in the Cloud-harking Retreat in Canada.”

Artist’s seals: Xubai Shizhu; Minzhong Li Qi; Yipian bingxin zai yuhu

Huang Zhongfang (Harold Wong) <br>(b. 1943)  黄仲方
20
20

Huang Zhongfang (Harold Wong)
(b. 1943) 黄仲方

“Spring on the Mountaintop” 1993

Hanging scroll, ink and color on paper
134.5 x 67.4 cm. (53 x 26 1/2 in.)

Inscription: “In the guiyou year [1993], painted at the Erzhixuan. Huang Zhongfang, Youchi.”

Artist’s seals: Yuanyu bujie ren yin jiu (“Willing to drink wine with people who do not understand”); Youchi; Huang Zhongfang

Back To Top