skip to Main Content
Yang Jin [Yang Chin] (1644-1728)
18
18

Yang Jin [Yang Chin] (1644-1728)

“Tao Yuanming” 1715

Folding fan, ink and color on paper
17.5 x 54.0 cm. (6 7/8 x 21 1/4 in.)

Artist’s seals:
Yang Jin; Jiashen (1644)

Published:
Jiaojiezhai cang Ming Qing shanmian shuhuaji, Shanghai, 2009, p. 113.

Hongwu [Hung-wu] (d. 1811)
21
21

Hongwu [Hung-wu] (d. 1811)

“After the Poetic Conception of Ni Zan” 1796

Folding fan, ink on paper
16.5 x 49.5 cm. (6 1/2 x 19 1/2 in.)

Artist’s seals:
Yaohua (“the beauty of jade”); youqing (“taking pleasure in purity”); youyou zhushi (“the recluse who is drunk and behind-the-times”)

Published:
Duoyunxuan cangpin, Shanghai, 2005, p. 339.

Xi Gang [Hsi Kang] (1746-1803)
22
22

Xi Gang [Hsi Kang] (1746-1803)

“Spring Rain on Apricot Blossoms”

Folding fan, ink and color on paper
16.5 x 54.5 cm. (6 1/2 x 21 1/2 in.)

Artist’s seal:
Xi Gang

Collector seals:
Danzhong jingjian; Ermao xinshang

Back To Top