skip to Main Content
You Qui [Yu Ch’iu] (paintings dated 1554-1587)
9
9

You Qui [Yu Ch’iu] (paintings dated 1554-1587)

“Daoist Immortals Beneath Pine” 1581

Folding fan, ink on gold-surfaced paper
16.2 x 50.8 cm. (6 3/8 x 20 in.)

Artist’s seal:
One, illegible

Collector seals:
Wanliang zhenshang; Zishou shending; and one other

Recent provenance:
Jean-Pierre Dubosc, Kamakura

Zhu Ling [Chu Ling] (ca. 1635-ca. 1680)
13
13

Zhu Ling [Chu Ling] (ca. 1635-ca. 1680)

“Returning Boat in Spring Mountains” 1661

Folding fan, ink and color on paper
18.0 x 50.5 cm. (7 1/8 x 19 7/8 in.)

Artist’s seals:
Wangzi; Jiushi

Published:
Jiaojiezhai cang Ming Qing shanmian shuhuaji, Shanghai, 2009, p. 88.

Wen Dian [Wen Tien] (1633-1704)
16
16

Wen Dian [Wen Tien] (1633-1704)

“Reading on Autumn Embankment” 1683

Folding fan, ink on paper
16.5 x 47.5 cm. (6 1/2 x 18 2/3 in.)

Artist’s seal:
Wen Dian yin

Collector seals:
Wengshi zhenshang; Zijue guomu

Back To Top