skip to Main Content
21

Zhou Shangwen [Chou Shang-wen] (b.1716?-1789 or later) 周尚文

“Clearing Snow over Myriad Mountains” 1768

群山雪霽

Hanging scroll, ink and color on silk
159.4 x 50.8 cm. (62 3/4 x 20 in.)

Inscription:
‘Clearing Snow over Myriad Mountains.’ During the sixth lunar month, summer, of the year 1768, done in the manner of Youcheng (Wang Wei, 699-759) by Zhou Shangwen, called Shiming.”

Artist’s seals:
Zhou Shangwen yin; Sujian; Muchu; Shihu shan-?

Published:
Shenzhou guoguang ji, Shanghai, 1908-12, vol. XIV

Back To Top