skip to Main Content
20

Zhou Shangwen [Chou Shang-wen] (1716?-1789 or later)
周尚文

“Clearing Snow over Myriad Mountains” 1768
群山雪霽

Hanging scroll, ink and color on silk
159.4 x 50.8 cm. (62 3/4 x 20 in.)

Inscription:
“‘Clearing Snow over Myriad Mountains.’ During the sixth lunar month, summer, of the year 1768, done in the manner of Wang Youcheng (Wang Wei) by Zhou Shangwen, called Shiming.”

Artist’s seals:
Zhou Shangwen yin; Sujian; Muchu; Shihu shan-?

Published:
Shenzhou guoguangji, Shanghai, 1908-1912, vol. XIV.

Back To Top