skip to Main Content
8

Zhang Yuanfeng [Chang Yuan-feng] 張元鳳
(early 16th century)

“Wang Xizhi Writing on a Fan”
王羲之题扇図

Hanging scroll, ink and color on silk
143.0 x 53.4 cm. (56 1/4 x 21 in.)

Inscription:
“Chifeng [Ch’i-feng].”

Artist’s seal:
Zhang Yuanfeng yin [Chang Yuan-feng yin]

Back To Top