skip to Main Content
3

Zhang Fangru [Chang Fangju], attributed
(13th century)

“Ox in Landscape”

Hanging scroll, ink on silk
63.4 x 37.6 cm. (25 x 14 7/8 in.)

Published:
Choshunkaku Zohin Tenran Zuroku, Kobe, 1936, pl. 27;
Harada Bizan, compiler: Nihon genzai Shina meiga mokuroku, Tokyo, 1938, p. 113;
Choshunkaku Kansho (“Catalogue of the Kawasaki Collection”) (Tokyo: Kokka-sha, 1944), vol. 4, pl. 24;
James Cahill: An Index of Early Chinese Painters and Paintings (Berkeley: University of California, 1980), p. 240.

Certificate of authenticity:
Written by Kano Masanobu (1823-1880) in 1861

Recent provenance:
Baron Kawasaki, Kobe

Back To Top