skip to Main Content
12

Wu Li (1632-1718) 呉歴

“Dwelling in the Mountains, after Yuan Master” 1674
倣元代 山居図
Hanging scroll, ink on paper
50.3 x 28 cm. (19 3/4 x 11 in.)

Inscription:
“During the fourth lunar month of the year 1674, I followed the ‘Dwelling in the Mountains’ by a Yuan master for presentation to Master Qingshanyu. Wu Li called The Ink-well Daoist.”

Artist’s seal:
Wu Li zhi yin

Collector’s seal:
Shaomu baojian

Published:
Kokka number 266; Tokyo, July, 1912;
Shincho Meigafu, Hakubundo, 1917, pl. 17;
Shina Meiga Hokan, 1936, pl. 798
Shin Meiga Sen, Kyoto, n.d., pl. 36;
Guo Weiqu: Song Yuan Ming Qing Shuhuajia Nianbiao, Beijing, 1982, p. 275.

Back To Top