skip to Main Content
<em>…is for Wang</em>
W
W

…is for Wang

Wang Chen
“Zhongkui” (1909)

Hanging scroll, ink and color on paper
116 x 44 cm. (45 5/8 x 17 3/8 in.)

<em>…is for Xu</em>
X
X

…is for Xu

Xu Yongjia (19th century)
“Autumn Pavilion by Frosted Trees”

Hanging scroll, ink and color on silk
172.5 x 39.5 cm. (68 x 15 1/2 in.)

Inscription:
“In the distance sound trees after frost,
Autumn colors the waterside pavilion.
Done in emulation of Guan Tung.”

Artist’s seals: Yongjia; Jiake; Luguan Taoren (“Daoist in a Deer-skin Hat”)

<em>…is for Yosei </em>
Y
Y

…is for Yosei

Kano Yosei (d. 1773)
“Twelve Horses Under Pine”

Hanging scroll, ink and color on silk
125.5 x 74.7 cm. (49 1/2 x 29 1/8 in.)

Inscription: “Painted by Suiyosai Yoken.”

Artist’s seals: Yosei no in; Nobu… Koko

<em>…is for Zhu </em>
Z
Z

…is for Zhu

Zhu Daoping (b. 1949)
“Waterfall Echoing through Pine Winds”

Framed, ink and color on paper
65 x 131 cm. (25 5/8 x 51 5/8 in.)

Inscription:
“’Waterfall Echoing through Pine Winds.’ By Daoping at Jinling (Nanjing).”

Artist’s seal:
Daoping

Back To Top